Deze website maakt gebruik van cookies. Als u cookies wilt voorkomen kunt u uw web browser ingesteld op de opslag van cookie-bestanden op uw computer uit te schakele. Lees meer.

Privacy Statement Andy-winkel

Over ons privacybeleid 

Andy-winkel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig

hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die

wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor

commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website.

Verzenden en logistiek 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van Post NL en andere transportbedrijven voor het uitvoeren van de

leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post NL

of een andere transportbedrijf delen. Post NL of een andere transportbedrijf gebruiken deze gegevens

alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het

doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw

gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze

gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen

wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om

aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal

tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of

wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Andy-winkel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden

tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de

mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren

totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons

aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke

administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze

gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde

rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen

u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen

wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per

post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Alle afschriften en kopieën van

gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen

hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt

dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen. U

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen. U

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met

die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer

voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of

kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking

blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht

van toepassing is.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd

de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds

verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de

hoogte.